Scroll to Content

§1 Administrator

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w serwisie roadtosport.com („Serwis”) jest Firma R2S Team Krzysztof Kopertyński z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 20/202, 53-125 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, posiadająca nr REGON 021998404, oraz nr NIP: 8992433811, (zwana dalej jako „Agencja”).

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się mailowo: office@roadtosport.com, pisemnie na adres: R2S Team Krzysztof Kopertyński
Kasztanowa 20/202, 53-125 Wrocław.

§2 Pozyskiwanie danych

1. Agencja przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych udziałem w proponowanych przez Agencję wydarzeniach oraz Uczestników wydarzeń organizowanych bezpośrednio przez Agencję, tylko w niezbędnym do tego zakresie, w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) płeć,

c) e-mail,

d) nr telefonu,

e) wizerunek.

2. Dane osobowe osób zainteresowanych oraz Uczestników trafiają do Organizatora po dokonaniu przez nich zgłoszenia lub rejestracji na wydarzenia lub wypełnieniu formularza na stronie internetowej.

3. Agencja może otrzymać dane osobowe osoby zainteresowanej uczestnictwem lub Uczestnika od innej osoby, poprzez dokonanie rejestracji przez tą osobę, pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż ta osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Agencję.

§3 Podstawy przetwarzania

1. Dane przetwarzane są na postawie regulacji unijnych oraz krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Dane przetwarzane będą:

a) na podstawie zgody osoby zainteresowanej wzięciem udziału lub Uczestnika,

b) jeśli dane Uczestnika są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik,

c) w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Agencji jako organizatorze wydarzenia,

d) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Agencję.

3. Przekazanie przez Agencję danych osobowych osób, które udostępniły swoje dane osobowe, podmiotom trzecim będącym sponsorami/partnerami wydarzenia lub Agencji, może nastąpić tylko po wyrażeniu przez te osoby odrębnej i wyraźnej zgody. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i nie jest konieczne do udziału w wydarzeniach promowanych lub organizowanych przez Agencję.

§4 Cele przetwarzania

1. Dane osobowe osoby zainteresowanej uczestnictwem oraz Uczestnika mogą być przetwarzane w celu:

a) prowadzenia i realizacji wydarzeń tj. rejestracji drużyn w systemie, organizacji zawodów sportowych, przygotowania list startowych, opracowania wyników zawodów, a także opracowania materiałów informacyjnych i promocyjnych (w tym w zakresie wizerunku tych osób)

b) usprawnienia obsługi Uczestników, w tym również badania satysfakcji po zakończeniu wydarzenia

c) przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Agencji,
w tym działań marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować
z otrzymywania od Organizatora wiadomości o charakterze marketingowym,

d) wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji wydarzeń oraz funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia), Uczestnik nie może zrezygnować
z otrzymywania od Organizatora powyższych wiadomości, łącznie z powiadomieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i prawa

e) niezbędnym dla wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych

f) zapewnienia bezpieczeństwa i ewentualnego zbadania prawdopodobnego oszustwa lub innego naruszenia

g) ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń

h) rozpatrywania skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania

2. Dane osobowe osób, które je udostępniły mogą być przetwarzane w celach wymienionych
w ust. 1 § 4 poniższych przypadkach/okolicznościach:

– udzielenia zgody,

– jeśli dane  są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba udostępniająca swoje dane,

– w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Agencji jako organizatorze wydarzenia,

– na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Agencję,

– zachodzi konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Agencji,

3. W przypadku zmiany celów zbierania danych osobowych, Agencja poinformuje
o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w innych celach.

 §5 Prawa Osoby udzielającej zgody

1. Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania i żądania ich usunięcia. Pomimo żądania usunięcia danych Agencja może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub zapewnienia bezpieczeństwa i ewentualnego zbadania prawdopodobnego oszustwa lub innego naruszenia.

2. Od dnia 25 maja 2018 r. osoba udostępniająca swoje dane ma prawo:

a) w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

b) ograniczyć przetwarzanie danych przez Agencję, gdy:

– osoba kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,

– w ocenie osoby przetwarzanie jej danych jest niezgodne z prawem,

– dane osobowe osoby przestały być niezbędne dla celów Agencji, lecz osoba udzielająca zgody potrzebuje ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Agencję .

c) do przenoszenia danych do innych administratorów, w tym na żądanie osoby do przenoszenia jej danych przez Agencję bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli to technicznie możliwe,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Agencję, w tym profilowania, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Agencję lub przez stronę trzecią,

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych przez Agencję narusza przepisy prawa krajowego i unijnego dotyczące ochrony danych osobowych.

3. Osoba udzielająca zgody może poprosić Agencję o kopie swoich danych osobowych, również w formie przeznaczonej do odczytu komputerowego.

4. Agencja odpowiada na żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. W przypadku skomplikowanych żądań lub dużej liczby żądań Agencja poinformuje o przedłużeniu tego terminu do 60 dni.

5. Zgłoszenia powyższych żądań można dokonać:

a) pisemnie na adres Agencji,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@roadtosport.com

c) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie roadtosport.com

6. Jeśli osoba kontaktuje się z Agencją, Agencja przechowuje korespondencję,
w celu ułatwienia rozwiązywania wszelkich problemów.

§6 Okres przechowywania danych

1. Dane będą przechowywane do czasu ustania konieczności ich posiadania, tzn. do dnia ustania obowiązków prawnych (łącznie z wnioskami organów), rozwiązania sporów, utrzymania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, wyegzekwowania przestrzegania obowiązującej umowy.

2. W przypadku wyrażenia zgody przez osobę zainteresowaną uczestnictwem lub Uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą przechowywane do czasu zaprzestania działań marketingowych lub wycofania zgody przez daną osobę lub Uczestnika.

§7 Konsekwencje braku zgody

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych lub promowanych przez Agencję. Konsekwencją niepodania danych obligatoryjnych, odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcia zgody, jest odmowa dopuszczenia do udziału w wydarzeniu.

2. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do udziału w wydarzeniu, ale jest konieczne aby otrzymać ofertę uczestnictwa w wydarzeniu.

§8 Odbiorcy danych i bezpieczeństwo

1. Dane przetwarzane przez Agencję nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

2. Agencja zastrzega, że dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej, zwłaszcza organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Agencja ujawni dane osoby udostępniającej swoje dane, jeżeli znajdując się w dobrej wierze uzna, iż są one niezbędne w celu:

a) śledztwa lub udzielenia pomocy organom ścigania,

b) wyegzekwowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy,

c) prowadzenia śledztwa i własnej ochrony przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami osoby trzeciej,

d) ochrony bezpieczeństwa lub integralności strony internetowej,

e) wykonania lub ochrony praw i bezpieczeństwa Agencji, jej pracowników, innych Uczestników bądź innych osób.

4. Agencja w uzasadnionym zakresie powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim, które wspierają obsługę Serwisu www.roadtosport.com, organizację wydarzenia, platform rejestracyjnych, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych lub z zakresu rozwiązań IT.

5. W Serwisie wdrożone są rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony danych, w tym certyfikat SSL, system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

6. Agencja zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących regulacji unijnych oraz krajowych dotyczących ochrony danych osobowych.

§9 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Wszystkie transakcje finansowe będą przeprowadzane przez zewnętrzne podmioty, świadczące takie usługi. Podmioty zewnętrzne posiadają własne polityki prywatności,
z którymi należy się zapoznać przed potwierdzeniem dokonania transakcji.

2. Agencja zastrzega, że w przypadku użycia linków zamieszczonych na jego stronach internetowych, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i działalność przekierowanych witryn oraz zastrzega, że zewnętrzne strony posiadają własne, niezależne polityki prywatności.

§10 Pliki „cookie”

1. Pliki „cookie” to dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach Agencji przeznaczonych do przeglądania stron internetowych wysyłane przez stronę internetową
w chwili jej odwiedzania. Pozwalają one na rozpoznanie danej osoby, dzięki czemu strony internetowe mogą być wyświetlane z uwzględnieniem jej indywidualnych preferencji,
a korzystanie z witryn jest zoptymalizowane.

2. Pliki „cookie” nie pozwalają na personalną identyfikację osoby. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookie” zbierane są jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz tej osoby, a dostęp do nich jest chroniony przez osobami nieuprawnionymi.

3. Informacje zgromadzone za pomocą plików „cookie” służą do zwiększenia wygody osób odwiedzających Serwis oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych usług.

4. Standardowe ustawienia oprogramowań służących do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszczają umieszczanie „cookie” na urządzeniach użytkowników.

5. Wszelkie modyfikacje domyślnych ustawień, jak również sposoby i możliwości obsługi plików „cookie” można zmienić w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenie stosowania plików „cookie” może wpłynąć na dostępność niektórych funkcjonalności strony internetowej www.roadtosport.com

§11 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje, gdy osoba zainteresowana uczestnictwem lub Uczestnik korzysta lub wyraża zainteresowanie korzystania z usług Agencji.

2. Agencja stosownie do potrzeb może zmieniać i uzupełniać niniejszą Politykę Prywatności.

3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają
w mocy.

4. Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.